bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Centrum Kultury

UCHWAŁA NR XXIX.177.2012

RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się Statut Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

§3

Traci moc Uchwała nr IV/42/02 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik do uchwały Nr XXIX.177.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012 r.

STATUT CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zwane dalej CK działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

§ 2

Organizatorem CK jest Gmina Krynica-Zdrój.

§ 3

CK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora, działającą w formie domu kultury, kina, orkiestry, ogniska artystycznego, galerii sztuki.

§ 4

1. Siedzibą CK jest Krynica-Zdrój.

2. Terenem działania CK jest Gmina Krynica-Zdrój.

II. Cele i zadania

§ 5

CK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na jej terenie.

§ 6

Do podstawowych zadań CK należy:

1) w ramach domu kultury:

1 rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2 inspirowanie działań kulturalnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i państwowymi instytucjami kultury oraz innymi podmiotami,

3 gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej,

4 organizowanie i prowadzenie kół i grup zainteresowań, sekcji, zespołów, klubów przy zapewnieniu im fachowego instruktażu lub nadzoru,

5 gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

6 działalność na rzecz aktywności osób starszych (kluby seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku),

2) w ramach kina:

1 organizowanie seansów filmowych dla różnych grup wiekowych,

2 promowanie kina polskiego,

3 promowanie nowych wydarzeń artystycznych,

3) w ramach Orkiestry Zdrojowej:

1 organizowanie lub współorganizowanie koncertów, festiwali, konkursów, występów itp.,

2 udział w konkursach, festiwalach, imprezach okolicznościowych,

3 wspieranie osób utalentowanych,

4) w ramach galerii sztuki:

1 wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna,

2 organizowanie wystaw, wernisaży,

3 wspieranie lokalnych artystów i osób utalentowanych,

4 ochrona dzieł sztuki.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 7

1 CK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2 Podstawą gospodarki finansowej CK jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§ 8

1 Organem zarządzającym CK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2 Kierownik Działu Administracyjno-Programowego wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród oraz inne obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

3 Za gospodarkę finansową CK odpowiada Dyrektor

4 Dyrektora CK powołuje i odwołuje Burmistrz Krynicy-Zdroju.

5 Powołanie Dyrektora następuje na okres 4 lat w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.

§ 9

Organem doradczym jest Rada Programowa składająca się z minimum 4 osób, w tym 2 pracowników wyznaczonych przez Dyrektora oraz pozostałych osób powołanych przez Burmistrza Krynicy-Zdroju na wniosek Dyrektora.

§ 10

1. CK zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 11

1. Dyrektor i pracownicy CK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, ustalone w regulaminie organizacyjnym.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Krynicy-Zdroju.

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora.

§ 12

Organizację wewnętrzną CK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Krynicy-Zdroju oraz opinii działających w CK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Majątek i finanse

§ 13

CK jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.

§ 14

1. Działalność CK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji dla CK ustala Rada Gminy Krynicy-Zdroju, na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora CK.

3. CK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Krynicy-Zdroju.

§ 15

1. CK może prowadzić działalność gospodarczą, niekolidującą z programem działania, celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:

1) realizacji imprez zleconych,

2) realizacji odpłatnego nagłaśniania,

3) realizacji odpłatnego plakatowania,

4) sprzedaży książek.

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w pkt 1 CK pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

§ 16

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.

V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Opublikował: Daniel Dudka
Publikacja dnia: 19.11.2018
Podpisał: Daniel Dudka
Dokument z dnia: 19.11.2018
Dokument oglądany razy: 1 556